Resiencies

935 811 894

Custom Suport

Call for applications for a resident position at Fundació HCV Emergency and Critical Care

1. OBJECTIU

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar un/a veterinari/a per a la realització d’una residència en l’especialitat d’Urgències i Medicina Intensiva per a l’obtenció del títol de Diplomat pel European College of Emergency and Critical Care: Dipl. ECVECC. Aquesta residència es desenvoluparà sota la tutoria de Luis Bosch Lozano, Diplomat ACVECC i Diplomat ECVECC i co-responsable del Servei d’Urgències i Medicina Intensiva de l’Hospital Clínic Veterinari. El programa de residència està acceptat oficialment pel ECVECC.

 

2. DURADA

Tres anys, del 14 de gener de 2019 al 13 de gener de 2022.

 

3. REQUISITS

El/la aspirant ha de complir els següents requisits:

 • Ser veterinari/ària per una universitat espanyola; o bé,
  1. ser veterinari/ària de la Unió Europea amb el títol homologat; o bé,
  2. ser veterinari/ària extracomunitari/ària amb el títol homologat i permís de treball; o bé,
  3. ser veterinari/ària extracomunitari/ària amb el títol homologat i nacionalitat d’un país de la UE;
 • haver realitzat un internat en un hospital veterinari de referència durant un període mínim d’un any. En casos excepcionals s’acceptarà una experiència equivalent,  que correspongui a un mínim de dos anys d’experiència professional en centres de qualitat científica i professional;
 • poder col·legiar-se al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona;
 • domini de les llengües catalana o castellana i anglesa per a una bona comunicació oral i escrita.

 

4. COMPENSACIÓ

El/la resident rebrà un ajut de 955€ bruts mensuals, que s’abonaran directament a la persona interessada.

La FHCV assumeix la condició d’empresari a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, i per tant el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

La realització de les residències no implica cap tipus de vinculació, ni laboral ni administrativa, entre la persona seleccionada i la FHCV.

 

5. SOL·LICITUDS

5.1 Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de lliurar a la recepció de la FHCV o bé enviar-se per correu certificat a:

Comissió de selecció Residència en Urgències i Medicina Intensiva

Fundació Hospital Clínic Veterinari

Carrer de l’Hospital

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (España)

 

5.2 Termini de presentació

Del 8 de novembre al 30 de novembre de 2018.

 

5.3 Documentació

Cal adjuntar els següents documents:

 • Carta manuscrita de sol·licitud;
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • Fotocòpia del títol de llicenciat/da en Veterinària per una universitat espanyola o, en la resta de casos, fotocòpia del comprovant de l’homologació de títol.
 • Currículum professional que inclogui una fotografia recent;
 • Un mínim de dues cartes de referència que seran enviades directament al tutor: Dr Luis Bosch Lozano, Hospital Clínic Veterinari, C/ de l’Hospital, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, España, (luis.bosch@uab.cat).

En qualsevol moment la FHCV podrà demanar als/les sol·licitants que aportin la informació i documentació que consideri necessàries per a la resolució de l’ajut.

 

6. SELECCIÓ D’ASPIRANTS

 6.1 Tribunal

La selecció serà realitzada per una comissió de selecció formada per la directora del programa de residència, la Directora General de la FHCV i el Coordinador Docent de la FHCV.

La plaça es podrà declarar deserta si es considera que no hi ha cap aspirant que reuneixi mèrits suficients.

 

6.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels/les aspirants es tindrà en compte el següent:

 • Avaluació de l’internat realitzat;
 • interès demostrable en l’especialitat;
 • altres mèrits que la directora consideri rellevants (cartes de referència, etc.);
 • coneixement de les llengües catalana, castellana i anglesa (nivell superior).

 

6.3 Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

1ª fase: Selecció d’aspirants segons els criteris establerts a l’apartat 6.2.

2ª fase: Si es considera necessari, els/les aspirants seleccionats/des per la Comissió de Selecció en la 1ª fase seran entrevistats/des. Les entrevistes es concertaran durant la setmana del 10 de desembre de 2018.

 

7. OBLIGACIONS DELS/LES RESIDENTS

Els/les residents hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte de la convocatòria i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre la persona interessada, la FHCV i la UAB;
 • matricular-se en el curs “Residència Veterinària” de la Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s’haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és d’aproximadament 550€ anuals i va a càrrec del/la resident;
 • acceptar i complir el reglament de la FHCV;
 • acceptar les instruccions rebudes per part del tutor de l’especialitat segons les directives del European College of Emergency and Critical Care;
 • acceptar el reglament del European College of Emergency and Critical Care i comprometre’s a realitzar l’examen d’obtenció del diploma corresponent de la seva especialitat;
 • període de prova amb avaluacions periòdiques.

 

8. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat el programa de residència, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament  sempre que la Directora del programa faci una avaluació favorable de l’alumne/a, s’hagi satisfet l’import de les matrícules de la totalitat del curs i s’abonin les taxes corresponents.

 

9. INCIDÈNCIES

L’incompliment d’alguna de les obligacions per part del/la resident donarà lloc a la revocació de la residència. En aquest cas, es podrà designar, si fos necessari, un/a nou/va aspirant que hagués quedat en llista d’espera.

 

Les dades personals que es facilitin passaran a formar part d’un arxiu titularitat de la Fundació 
Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur resident. 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document 
Nacional d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat 
Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona amb les mateixes finalitats.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de novembre de 2018.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy ACEPTAR