Training

935 811 894

Custom Suport

Small Animal Medicine and Surgery Internship

1. OBJECTE

Oferta de catorze (14) places per a la realització d’un Internat en Clínica de Petits Animals. Els candidats opten a fer un internat en qualsevol dels dos hospitals. El destí dels candidats seleccionats es comunicarà als interessats en acabar el procés de selecció.

Una de les places de la FHCV tindrà un perfil mixt de petits animals (6 mesos) + animals exòtics (6 mesos).

2. DURACIÓ

Dotze mesos, de l’1 de novembre de 2019 al 31 d’octubre de 2020.

 

 3. BENEFICIARIS

 • Veterinaris titulats per una universitat espanyola;
 • Veterinaris titulats per la Unió Europea amb el títol homologat; o bé,
 • Veterinaris titulats extracomunitaris amb el títol homologat i permís de treball; o bé,
 • Veterinaris titulats extracomunitaris amb el títol homologat i nacionalitat d’un país de la UE.

Es requereix domini dels idiomes català i/o espanyol.

 

 4. COMPENSACIÓ

L’intern rebrà un ajut de 500€ bruts mensuals que s’abonaran directament a la persona interessada.

La FHCV i l’Hospital Ars Veterinaria assumeix la condició d’empresari a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre i, per tant, el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social pels seus respectius interns.

La realització de l’internat no implica cap tipus de vinculació laboral o administrativa entre la persona seleccionada i la FHCV o l’Hospital Ars Veterinaria.

 

5. SOL·LICITUDS

5.1 Lloc de presentació

Recepció de la Fundació Hospital Clínic Veterinari. Els candidats que no puguin lliurar-les personalment, poden enviar la sol·licitud i la documentació requerida per correu a:

CONVOCATÒRIA INTERNAT PETITS ANIMALS
Fundació Hospital Clínic Veterinari
C/ de l’Hospital
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
08193 BELLATERRA

NO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS REBUDES PER CORREU ELECTRÒNIC

5.2 Termini de presentació

Del 2 al 24 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

NO ES VALORARÀ CAP SOL·LICITUD REBUDA FÍSICAMENT DESPRÉS DEL 24 DE SETEMBRE DE 2019.

5.3 Documentació

 • Carta manuscrita (escrita a mà) de sol·licitud en què s’expliquin els motius que porten el candidats a sol·licitar la plaça.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • Fotocòpia del títol de llicenciat/da o graduat/da en Veterinària per una universitat espanyola o, en la resta de casos, fotocòpia del comprovant de l’homologació del títol;
 • Alumnes d’universitats espanyoles: Expedient acadèmic BAREMAT SOBRE 10;
 • Resta dels candidats: llista emesa per la seva facultat on constin totes les assignatures amb la nota corresponent.
 • Currículum professional amb fotografia recent.

IMPORTANT: A la carta de sol·licitud cal especificar clarament si s’opta a l’Internat en Petits Animals, a l’Internat mixte Petits Animals /Exòtics o a tots dos internats. En qualsevol cas n’hi ha prou amb lliurar una còpia de la documentació sol·licitada.

6. SELECCIÓ DELS ASPIRANTS

6.1 Tribunal

El tribunal de selecció estarà format per la directora de la FHCV, el coordinador docent, un/a veterinari/a representant dels serveis clínics de petits animals de la FHCV i un representant de l’Hospital Ars Veterinaria.

La concessió dels ajuts es farà per resolució de la directora general de la FHCV.

El tribunal podrà declarar desertes les places que consideri quan no hi hagi aspirants que reuneixin mèrits suficients.

6.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, es tindrà en compte el següent:

 • Puntuació de l’expedient acadèmic.
 • Currículum de pràctiques o professional.

6.3 Procediment de selecció

1ª Fase

Selecció de candidats segons els criteris establerts a l’apartat 6.2. Passaran a la segona fase el doble de candidats que de places ofertes com a mínim. Almenys el 50% dels candidats que passin a la 2ª fase seran llicenciats de la UAB.

Els candidats que NO passin a la 2ª fase seran informats per correu electrònic abans de l’1 d’octubre de 2019. No es respondran correus electrònics particulars.

2ª Fase

Els candidats seleccionats pel Tribunal a la 1ª fase seran convocats telefònicament abans de l’1 d’octubre per a superar una prova consistent en:

 • Entrevista personal.
 • Resolució de casos clínics.

Aquesta prova serà realitzada entre el 2 i el 8 d’octubre de 2019 (data per determinar).

 

7. OBLIGACIONS DELS INTERNS

Els interns hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte d’aquesta ajuda i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre l’interessat, la FHCV o l’Hospital Ars Veterinaria i la UAB.
 • Matricular-se en el curs “Internat en Medicina i Cirurgia Veterinàries. Opció A: Clínica de Petits Animals” de l’Escola de Postgrau de la UAB. El cost de la matrícula és de 540,92€ dels quals 125€ van a càrrec de l’intern.
 • Acceptar i complir el Reglament de la FHCV / l’Hospital Ars Veterinaria.
 • Acceptar les instruccions rebudes por part de la Direcció de la FHCV / l’Hospital Ars Veterinaria.
 • Participar en les consultes i actes quirúrgics de l’hospital segons els torns establerts per la Direcció de la FHCV / l’Hospital Ars Veterinaria.
 • Cobrir les urgències de nits, caps de setmana i festius, d’acord amb els torns rotatoris establerts per la FHCV / l’Hospital Ars Veterinaria.
 • Pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (els seleccionats han de presentar un justificant de col·legiació abans de la seva incorporació oficial l’1 de novembre de 2019).

 

8. PERÍODE DE FORMACIÓ

Les persones seleccionades s’hauran d’incorporar el dia 16 d’octubre de 2019 en període de formació previ a l’inici de la concessió de l’internat.

 9. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat l’internat, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament sempre que la direcció de la FHCV emeti una avaluació favorable de l’alumne i que aquest aboni les taxes d’emissió corresponents.

Més informació a:

-Informació general internats.

-Requisits internats.

Bellaterra, setembre de 2019

Les dades personals que faciliteu passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur intern. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy ACEPTAR