Training

935 811 894

Custom Suport

Convocatòria de 2 places d'internat en Clínica Equina

NOTA IMPORTANT: Degut a l’actual situació, el procés de selecció queda ajornat fins que s’aixequi l’estat d’alarma, moment en què contactarem amb tots els candidats per reprendre el procés i informar dels nous terminis. PODEU SEGUIR ENVIANT LES VOSTRES CANDIDATURES PER CORREU ELECTRÒNIC: formacio.hcv@uab.cat

 

1. OBJECTE

Oferta de dues (2) places per a la realització d’un internat en clínica equina.

 

 2. DURACIÓ

Dotze mesos, de l’1 de maig de 2020 al 30 d’abril de 2021.

 

 3. BENEFICIARIS

 • Veterinaris titulats per una universitat espanyola;
 • Veterinaris de la Unió Europea amb el títol homologat; o bé,
 • Veterinaris  extracomunitaris amb el títol homologat i permís de treball; o bé,
 • Veterinaris extracomunitaris amb el títol homologat i nacionalitat d’un país de la UE.

Es requereix domini dels idiomes català i/o espanyol.

 

 4. COMPENSACIÓ

L’intern rebrà un ajut de 500€ bruts mensuals que s’abonaran directament a la persona interessada.

La FHCV assumeix la condició d’empresari a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre i, per tant, el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

La realització de l’internat no implica cap vinculació laboral o administrativa entre la persona seleccionada i la Fundació HCV

5. SOL·LICITUDS

5.1 Lloc de presentació

Recepció de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Els candidats que no puguin lliurar-les personalment, poden enviar la sol·licitud i la documentació requerida per correu a:

CONVOCATÒRIA INTERNAT CLÍNICA EQUINA
Fundació Hospital Clínic Veterinari
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
08193 BELLATERRA

EXCEPCIONALMENT S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS REBUDES PER CORREU ELECTRÒNIC (formacio.hcv@uab.cat): TOTS ELS DOCUMENTS HAN D’ESTAR ESCANEJATS, NO FOTOGRAFIATS.

 5.2 Termini de presentació

Del 2 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos.

NO ES VALORARÀ CAP SOL·LICITUD REBUDA FÍSICAMENT DESPRÉS DEL 27 DE MARÇ DE 2020.

5.3 Documentació

 • Carta manuscrita (escrita a mà) de sol·licitud en què s’especifiqui clarament que s’opta a l’Internat en clínica Equina de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • Fotocòpia del títol de Veterinari/a per una universitat espanyola o, en la resta de casos, fotocòpia del comprovant de l’homologació del títol;
 • Alumnes d’universitats espanyoles: Expedient acadèmic BAREMAT SOBRE 10;
 • Resta dels candidats: llista emesa per la seva facultat on constin totes les assignatures amb la nota corresponent.
 • Currículum professional amb fotografia recent.

 

6. SELECCIÓ DELS ASPIRANTS

6.1 Tribunal

El tribunal de selecció estarà format per la directora de la FHCV, el coordinador docent i un o més representants dels serveis clínics equins.

La concessió dels ajuts es farà per resolució de la directora de la Fundació HCV.

El tribunal podrà declarar desertes les places que consideri quan no hi hagi aspirants que reuneixin mèrits suficients.

6.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, es tindrà en compte el següent:

 • Puntuació de l’expedient acadèmic.
 • Currículum de pràctiques o professional.

6.3 Procediment de selecció

1ª Fase

Selecció de candidats segons els criteris establerts a l’apartat 6.2. Passaran a la segona fase el doble de candidats que de places ofertes com a mínim. Almenys el 50% dels candidats que passin a la 2ª fase seran llicenciats de la UAB.

Els candidats que no superin la 1ª fase seran informats per correu electrònic abans deL 3 d’abril de 2020. No es respondran correus electrònics particulars.

2ª Fase

Els candidats seleccionats pel Tribunal a la 1ª fase seran convocats telefònicament abans del 3 d’abril per a superar una prova consistent en:

 • Entrevista personal.
 • Resolució de casos clínics.

Aquesta prova serà realitzada la setmana del 13 d’abril de 2020 (data per determinar).

 

7. OBLIGACIONS DELS INTERNS

Els interns hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte d’aquesta ajuda i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre l’interessat, la Fundació HCV i la UAB.
 • Matricular-se en el curs “Internat en Medicina i Cirurgia Veterinàries. Opció B: Clínica Equina” de l’Escola de Postgrau de la UAB. El cost de la matrícula és de 540,92€ dels quals 125€ van a càrrec de l’intern.
 • Acceptar i complir el Reglament de la Fundació HCV.
 • Acceptar les instruccions rebudes por part de la Direcció de la Fundació HCV.
 • Participar en les consultes i actes quirúrgics de l’HCV segons els torns establerts per la Direcció de la Fundació HCV.
 • Cobrir les urgències de nits, caps de setmana i festius, d’acord amb els torns rotatoris establerts per la Fundació HCV.
 • Pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (els seleccionats han de presentar un justificant de col·legiació abans de la seva incorporació oficial l’1 de maig de 2020).

 

8. PERÍODE DE FORMACIÓ

Les persones seleccionades s’hauran d’incorporar el dia 20 d’abril de 2020 en període de formació previ a l’inici de la concessió de l’internat.

 

 9. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat l’internat, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament sempre que la direcció de la Fundació HCV emeti una avaluació favorable de l’alumne i que aquest aboni les taxes d’emissió corresponents.

Més informació a:

-Informació general internats.

-Requisits internats.

Per més informació contacteu amb: formacio.hcv@uab.cat

Bellaterra, març 2020

Les dades personals que faciliteu passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur intern. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR