Training

935 811 894

Custom Suport

Small Animal Medicine and Surgery Internship at Fundació HCV

1. OBJECTE

Oferta de cinc places per a la realització d’un Internat pràctic en Clínica de Petits Animals.

Una de les places tindrà un perfil mixt de petits animals (6 mesos) + animals exòtics (6 mesos).

2. DURACIÓ

Dotze mesos, de l’1 de maig de 2023 al 30 d’abril de 2024.

 

 3. BENEFICIARIS

 • Veterinaris/àries titulats/des per una universitat espanyola;
 • veterinaris/àries titulats/des per la Unió Europea amb el títol homologat; o bé,
 • veterinaris/àries  extracomunitaris/àries amb el títol homologat i permís de treball; o bé,
 • veterinaris/àries extracomunitaris/àries amb el títol homologat i nacionalitat d’un país de la UE.
 • Es requereix domini dels idiomes català o espanyol.

 

 4. COMPENSACIÓ

L’intern/a rebrà un ajut de 600€ bruts mensuals que s’abonaran directament a la persona interessada.

La Fundació HCV assumeix la condició d’empresari a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre i, per tant, el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

La realització de l’internat no implica cap tipus de vinculació laboral o administrativa entre la persona seleccionada i la FHCV.

 

5. SOL·LICITUDS

5.1 Lloc de presentació

Enviar la sol·licitud i la documentació requerides per correu electrònic a:

formacio.hcv@uab.cat, especificant a l’assumpte: “Internat de petits animals”.

5.2 Termini de presentació

Del 6 de febrer al 9 de març de 2023, ambdós inclosos.

NO ES VALORARÀ CAP SOL·LICITUD REBUDA DESPRÉS DEL 9 DE MARÇ DE 2023

5.3 Documentació

 • Carta de sol·licitud en què s’especifiqui en la que se especifique si s’opta a l’internat en clínica de petits animals o bé a l’internat mixte de petits animals y exótics i s’expliquin els motius que porten a sol·licitar la plaça.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • Fotocòpia del títol de llicenciat/da o graduat/da en Veterinària per una universitat espanyola o, en la resta de casos, fotocòpia del comprovant de l’homologació del títol;
 • Alumnes d’universitats espanyoles: Expedient acadèmic BAREMAT SOBRE 10;
 • Resta de candidats/es: llista emesa per la seva facultat on constin totes les assignatures amb la nota corresponent.
 • Currículum professional amb fotografia recent.

 

6. SELECCIÓ DELS ASPIRANTS

6.1 Tribunal

El tribunal de selecció estarà format per la directora de la Fundació HCV, el coordinador docent de la Fundació HCV i un/a veterinari/a representant dels serveis clínics de petits animals.

La concessió dels ajuts es farà per resolució de la directora general de la Fundació HCV.

El tribunal podrà declarar desertes les places que consideri quan no hi hagi aspirants que reuneixin mèrits suficients.

6.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, es tindrà en compte el següent:

 • Puntuació de l’expedient acadèmic.
 • Currículum de pràctiques o professional.

6.3 Procediment de selecció

1ª Fase

Selecció de cadidatures segons els criteris establerts a l’apartat 6.2. Passaran a la segona fase el doble de candidatures que de places ofertes com a mínim. Almenys el 50% de candidatures que passin a la 2ª fase seran graduats/des de la UAB.

Els/les candidats/es que no passin a la 2ª fase seran informats/des per correu electrònic abans del 17 de març de 2023. No es respondran correus electrònics particulars.

2ª Fase

Els/les candidats/es seleccionats/des pel Tribunal a la 1ª fase seran convocats/des telefònicament abans del 17 de març per superar una prova consistent en:

 • Entrevista personal.
 • Resolució de casos clínics.

Aquesta prova serà realitzada entre el 20 i el 24 de març de 2023 (data per determinar).

 

7. OBLIGACIONS DELS/DE LES INTERNS/ES

Els/les interns/es hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte d’aquesta ajuda i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre la persona interessada, la Fundació HCV i la UAB.
 • Matricular-se en el curs “Internat en Medicina i Cirurgia Veterinàries. Opció A: Clínica de Petits Animals” de l’Escola de Postgrau de la UAB. El cost de la matrícula és de 540,92€, dels quals 125€ van a càrrec de l’intern/a.
 • Acceptar i complir el Reglament de la Fundació HCV.
 • Acceptar les instruccions rebudes por part de la Direcció de la Fundació HCV.
 • Participar en les consultes i actes quirúrgics de l’HCV segons els torns establerts per la Direcció de la Fundació HCV.
 • Cobrir les urgències de nits, caps de setmana i festius, d’acord amb els torns rotatoris establerts per la Fundació HCV.
 • Pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (els seleccionats han de presentar un justificant de col·legiació abans de la seva incorporació oficial l’1 de maig de 2023).

 

8. DATA D’INCORPORACIÓ

Les persones seleccionades s’hauran d’incorporar el dia 17 d’abril en període de formació previ a la concessió de l’internat.

 

 9. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat l’internat, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament sempre que la direcció de la Fundació HCV emeti una avaluació favorable de l’alumne/a i que aquest/a aboni les taxes d’emissió corresponents.

Bellaterra, febrer 2023

Les dades personals que faciliteu passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur intern. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR