Residències

935 811 894

Atenció al Client

Convocatòria d'una plaça de resident a la Fundació HCV Neurologia i neurocirurgia.

1. OBJECTIU

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar un/a veterinari/a per a la realització d’una residència en l’especialitat de neurologia/neurocirurgia per a l’obtenció del títol de Diplomat pel European College of Veterinary Neurology: Dipl. ECVN. Aquesta residència es desenvoluparà sota la tutoria de la Dra. Sònia Añor, Diplomada ECVN i ACVIM (Neurology), responsable del Servei de Neurologia/Neurocirurgia de l’Hospital Clínic Veterinari i del Dr. Cristian de la Fuente, Diplomat ECVN, i membre del Servei de Neurologia/Neurocirurgia. El programa de residència serà avaluat per la seva acceptació per l’ECVN.

 

2. DURADA

Tres anys, de l’1 d’octubre de 2023 al 30 de setembre de 2026.

 

3. REQUISITS

El/la aspirant ha de complir els següents requisits:

 • Ser veterinari/ària per una universitat espanyola; o bé,
  1. ser veterinari/ària de la Unió Europea amb el títol homologat/reconegut; o bé,
  2. ser veterinari/ària extracomunitari/ària amb el títol homologat/reconegut i permís de treball; o bé,
  3. ser veterinari/ària extracomunitari/ària amb el títol homologat/reconegut i nacionalitat d’un país de la UE;
 • haver realitzat un internat en un hospital veterinari de referència durant un període mínim d’un any. En casos excepcionals s’acceptarà una experiència equivalent,  que correspongui a un mínim de dos anys d’experiència professional en centres de qualitat científica i professional;
 • poder col·legiar-se al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona;
 • domini de les llengües catalana o castellana i anglesa per a una bona comunicació oral i escrita.

 

4. MATRICULACIÓ A LA UAB

Les residències son un curs de postgrau de la UAB. Els residents han de matricular-se durant cadascun dels tres anys del programa.

 

5. PRÀCTIQUES CURRICULARS I TREBALL A L’HCV

El primer any, el/la resident farà pràctiques curriculars a l’HCV i rebrà un ajut a l’estudi de 955€ bruts mensuals.

Aquest import estarà sotmès a la retenció mínima del 2% d’IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març; a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’estudiant. Les pràctiques realitzades durant aquest període tindran una naturalesa estrictament acadèmica.

La FHCV cursarà la seva alta a la Seguretat Social d’acord amb l’establert a l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, assumint el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

El segon i el tercer anys de les pràctiques, el/la resident estarà contractat/da laboralment amb la categoria professional de veterinari supervisat del conveni sectorial d’aplicació. La retribució prevista durant aquest període serà la que estableixi el conveni per a aquesta categoria.

 

6. SOL·LICITUDS

6.1 Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a: formacio.hcv@uab.cat indicant a l’assumpte:  Comissió de selecció Residència en Neurologia/Neurocirurgia.

 

6.2 Termini de presentació

Fins el 15 de juliol de 2023 (inclòs).

 

6.3 Documentació

Cal adjuntar els següents documents:

 • Carta de sol·licitud;
 • còpia del DNI, NIE o passaport;
 • còpia del títol de veterinari/ària per una universitat espanyola o, en la resta de casos, còpia del comprovant de l’homologació de títol.
 • currículum professional que inclogui una fotografia recent;
 • un mínim de dues cartes de referència que seran enviades directament a la directora del programa: Sònia Añor. Hospital Clínic Veterinari. C/ de l’Hospital, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Espanya. (sonia.anor@uab.cat).

En qualsevol moment la FHCV podrà demanar als/les sol·licitants que aportin la informació i documentació que consideri necessàries per a la resolució de l’ajut.

 

7. SELECCIÓ D’ASPIRANTS

 7.1 Comissó de selecció

La selecció serà realitzada per una comissió de selecció formada per la directora del programa de residència, la Directora General de la FHCV i el Coordinador Docent de la FHCV.

La plaça es podrà declarar deserta si es considera que no hi ha cap aspirant que reuneixi mèrits suficients.

 

7.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels/les aspirants es tindrà en compte el següent:

 • Avaluació de l’internat realitzat;
 • altres mèrits que la directora consideri rellevants (cartes de referència, etc.);
 • coneixement de les llengües catalana, castellana i anglesa (nivell superior).

 

7.3 Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

1ª fase: Selecció d’aspirants segons els criteris establerts a l’apartat 7.2.

2ª fase: Si es considera necessari, els/les aspirants seleccionats/des per la Comissió de Selecció en la 1ª fase seran entrevistats/des. Les entrevistes es concertaran durant la darrera setmana de juliol de 2023.

 

8. OBLIGACIONS DELS/LES RESIDENTS

Els/les residents hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte de la convocatòria i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • matricular-se en el curs “Residència Veterinària” de l’Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s’haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és d’aproximadament 550€ el primer any i 125€ els anys següents i va a càrrec del/la resident;
 • acceptar i complir el reglament de la FHCV;
 • acceptar les instruccions rebudes per part del/de la tutor/a de l’especialitat segons les directives del European College of Veterinary Neurology;
 • acceptar el reglament del European College of Veterinary Neurology i comprometre’s a realitzar l’examen d’obtenció del diploma corresponent de la seva especialitat;
 • pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Els seleccionats hauran de presentar el justificant de col·legiació abans de la seva incorporació el dia 1/10/2023.
 • superar les avaluacions periòdiques trimestrals.

 

9. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat el programa de residència, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament  sempre que la Directora del programa faci una avaluació favorable de l’alumne/a, s’hagi satisfet l’import de les matrícules de la totalitat del curs i s’abonin les taxes d’emissió corresponents.

 

10. INCIDÈNCIES

L’incompliment d’alguna de les obligacions per part dels/les residents donarà lloc a l’expulsió del programa, i a la revocació de l’ajut a l’estudi  o a la resolució del contracte laboral. En aquest cas, es podrà designar, si fos necessari, un/a nou/va candidat/a que hagués quedat en llista d’espera.

 

Les dades personals que es facilitin passaran a formar part d’un arxiu titularitat de la Fundació 
Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur resident. 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document 
Nacional d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat 
Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona amb les mateixes finalitats.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), juny de 2023.

Empreses col·laboradores:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR