Formació

935 811 894

Atenció al Client

Convocatòria de 2 places d'internat en Clínica Equina

1. OBJECTE

Oferta de dues (2) places per a la realització d’un internat en clínica equina.

 

 2. DURACIÓ

Dotze mesos, de l’1 de maig de 2023 al 30 d’abril de 2024.

 

 3. BENEFICIARIS/ÀRIES

 • Veterinaris/àries titulats/des per una universitat espanyola;
 • Veterinaris/àries de la Unió Europea amb el títol homologat; o bé,
 • Veterinaris/àries extracomunitaris/àries amb el títol homologat i permís de treball; o bé,
 • Veterinaris/àries extracomunitaris/àries amb el títol homologat i nacionalitat d’un país de la UE.

Es requereix domini dels idiomes català i/o espanyol.

 

 4. COMPENSACIÓ

L’intern/a rebrà un ajut de 600€ bruts mensuals que s’abonaran directament a la persona interessada.

La FHCV assumeix la condició d’empresari a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre i, per tant, el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

La realització de l’internat no implica cap vinculació laboral o administrativa entre la persona seleccionada i la Fundació HCV

5. SOL·LICITUDS

5.1 Lloc de presentació

Enviar la sol·licitud i la documentació requerida per correu electrònic a: formacio.hcv@uab.cat especificant a l’assumpte: Internat en Clínica Equina

 5.2 Termini de presentació

Del 6 de febrer al 9 de març de 2023, ambdós inclosos.

NO ES VALORARÀ CAP SOL·LICITUD REBUDA DESPRÉS DEL 9 DE MARÇ DE 2023.

5.3 Documentació

 • Carta de sol·licitud en què s’especifiqui clarament que s’opta a l’Internat en clínica Equina de la Fundació Hospital Clínic Veterinari i on s’exposin els motius que porten a sol·licitar la plaça;
 • Còpia del DNI, NIE o passaport;
 • Còpia del títol de Veterinari/ària per una universitat espanyola o, en la resta de casos, fotocòpia del comprovant de l’homologació del títol;
 • Alumnes d’universitats espanyoles: expedient acadèmic BAREMAT SOBRE 10;
 • Resta dels/de les candidats/es: llista emesa per la seva facultat on constin totes les assignatures amb la nota corresponent.
 • Currículum professional amb fotografia recent.

 

6. SELECCIÓ DELS ASPIRANTS

6.1 Tribunal

El tribunal de selecció estarà format per la directora de la FHCV, el coordinador docent i un o més representants dels serveis clínics equins.

La concessió dels ajuts es farà per resolució de la directora de la Fundació HCV.

El tribunal podrà declarar desertes les places que consideri quan no hi hagi aspirants que reuneixin mèrits suficients.

6.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants, es tindrà en compte el següent:

 • Puntuació de l’expedient acadèmic.
 • Currículum de pràctiques o professional.

6.3 Procediment de selecció

1ª Fase

Selecció de candidats segons els criteris establerts a l’apartat 6.2. Passaran a la segona fase el doble de candidats/es que de places ofertes com a mínim. Almenys el 50% dels/de les candidats/es que passin a la 2ª fase seran graduats/des de la UAB.

Els/les candidats/es que no superin la 1ª fase seran informats/des per correu electrònic abans del 17 de març de 2023. No es respondran correus electrònics particulars.

2ª Fase

Els/les candidats/es seleccionats/des pel Tribunal a la 1ª fase seran convocats/des telefònicament abans del 17 de març de 2023 per superar una prova consistent en:

 • Entrevista personal.
 • Resolució de casos clínics.

Aquesta prova serà realitzada entre el 20 i el 24 de març de 2023 (data concreta per determinar).

 

7. OBLIGACIONS DELS/DE LES INTERNS/ES

Els/les interns/es hauran de dedicar-se exclusivament a l’objecte d’aquesta ajuda i quedaran subjectes a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre la persona interessada, la Fundació HCV i la UAB.
 • Matricular-se en el curs “Internat en Medicina i Cirurgia Veterinàries. Opció B: Clínica Equina” de l’Escola de Postgrau de la UAB. El cost de la matrícula és de 540,92€ dels quals 125€ van a càrrec de l’intern/a.
 • Acceptar i complir el Reglament de la Fundació HCV.
 • Acceptar les instruccions rebudes por part de la Direcció de la Fundació HCV.
 • Participar en les consultes i actes quirúrgics de l’HCV segons els torns establerts per la Direcció de la Fundació HCV.
 • Cobrir les urgències de nits, caps de setmana i festius, d’acord amb els torns rotatoris establerts per la Fundació HCV.
 • Pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (els/les seleccionats/des han de presentar un justificant de col·legiació abans de la seva incorporació oficial l’1 de maig de 2023).

 

8. DATA D’INCORPORACIÓ

Les persones seleccionades s’hauran d’incorporar el dia 17 d’abril de 2023 en període de formació previ a l’inici de la concessió de l’internat.

 

 9. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

Un cop finalitzat l’internat, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament sempre que la direcció de la Fundació HCV emeti una avaluació favorable de l’alumne/a i que aquest/a aboni les taxes d’emissió corresponents.

Bellaterra, febrer 2023

Les dades personals que faciliteu passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur intern. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document d’Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.

Empreses col·laboradores:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR